race bovine indo-népalaise à vocation mixte.

 

pahari 2

pahari 3

pahari